QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

Tag Archives: เทคโนโลยี Qr Code

เทคโนโลยี QR Code เพื่อเพิ่มประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

qr_code99

จะเห็นได้ว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีที่มีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประโยชน์ในเชิงธุรกิจและในด้านการใช้ชีวิต QR CODE ไม่ได้ถูกนำมาใช้แค่ในอุตสาหกรรมแต่ยังสามารถนำมาใช้ในด้านการตลาด และการท่องเที่ยวได้อีกด้วย ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนได้ในหลายๆทาง ในการนำ QR Code มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นแผนที่บอกทางถือว่าทำออกมาได้ดี สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ ที่ปัจจุบันการให้ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็คโทนิคที่ผ่านทาง Smart Phone หรือ Tablet จะสามารถกระตุ้นให้เกิดบความสนใจและการตอบรับสื่อนั้นเป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนของ QR Code เพราะ QR Code นี้ได้ถูกติดตั้งที่พื้นทำให้มีฝุ่นจับหรือสกปรกได้ง่าย จะส่งผลทำให้เวลาสแกน QR Code อาจจะไม่สามารถสแกนได้หรือข้อมูลผิดพลาด ซึ่งควรจะต้องมีการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการติดตั้ง QR Code บ่อยๆ รวมถึงเวลาที่มีการอัพเดทข้อมูลก็จะทำได้ยากเพราะจะต้องมาลื้อกระเบื้องเก่าออกและติดตั้งกระเบื้องใหม่เข้าไปแทน เพราะการทำ QR Code แต่ละครั้งรูปภาพจะแตกต่างกันออกไปถ้าจะมีการอัพเดทก็ต้องทำ QR Code ขึ้นมาใหม่ไม่สามารถใช้ QR Code เดิมได้

จากการที่ QR Code ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และผลการศึกษาจากการนำ QR Codes มาใช้พบว่าสัดส่วนการใช้งาน QR Code ได้ลดลงหรือไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สาเหตุที่ทำให้การใช้ QR Codes ลดลงเนื่องมากจากการจัดวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจจะมีการวางในตำแหน่งที่สูงเกินไปหรือจุดที่มองไม่เด่นหรือชัดเจนมั่ง ฯลฯ รวมถึงวัสดุหรือพื้นผิวที่ได้มีการติดตั้ง QR Code ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสแกน QR Code เท่าไหรนัก เพราะข้อจำกัดของการสแกน QR Code นั้นคือพื้นผิวจะต้องเรียบถ้ามีการบิดของพื้นผิวหรือโค้งงอก็จะไม่สามารถสแกน QR Code นั้นๆได้

ดังนั้นถ้าเราจะนำ QR Code มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นจะต้องศึกษาถึงปัญหาและความเป็นไปได้ว่า QR Code มีข้อดีข้อเสียอย่างไรยกตัวอย่าง Tesco Homeplus ที่ประเทศเกาหลีได้นำ QR Code มาใช้ได้ตรงจุดและเข้าถึงลูกค้าทำให้ลูกค้าสนใจและสามารถเพิ่มยอดขายได้หลายเท่าตัว นี้ถือเป็นตัวอย่างการนำ QR Code มาใช้จนประสบความสำเร็จ